Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

soonforget
9915 923e 420
Reposted fromPoranny Poranny viaarrrrrrrr arrrrrrrr
soonforget
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
soonforget
7254 f2f6 420
7879 2f91 420
Reposted fromsunlight sunlight viairmelin irmelin
4691 0895 420
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viairmelin irmelin

March 20 2017

1535 587d 420
soonforget
8676 2eb8 420
soonforget

As time goes on, you’ll understand. What lasts, lasts; what doesn’t, doesn’t. Time solves most things. And what time can’t solve, you have to solve yourself.

— Haruki Murakami
Reposted fromumorusana umorusana viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
8794 9432 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viawisniowysad wisniowysad
soonforget
5935 c0ce 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawisniowysad wisniowysad
soonforget
soonforget
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
soonforget
0032 fb7e 420
Reposted fromsweet18 sweet18 viairbjarbirb irbjarbirb
4295 63f4 420
Reposted fromerial erial viairbjarbirb irbjarbirb
soonforget
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole

March 15 2017

2189 c0c6 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi viatwice twice
soonforget

Marcin Świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

soonforget
jeśli masz w życiu choć jeden adres pod który zawsze możesz pójść i być pewien, że zostaniesz przyjęty. Jeśli znasz choć jeden numer telefonu pod którym zawsze się ktoś odezwie, bez względu na porę, bez względu na wszystko; to znaczy że jesteś naprawdę szczęśliwym człowiekiem.
soonforget
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
soonforget
9064 632b 420
Reposted fromoll oll viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl